KONFERENCJE METODYCZNE

Organizujemy konferencje dla samorządów gmin, miast, starostw powiatowych, powiatowych stacji SANEPID, sądów rejonowych i okręgowych, okręgowych izb pielęgniarek i położnych, wyższych uczelni, PCPR oraz MOPS i GOPS:

(1) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – etiologia, zagrożenia, rozpoznawanie problemów, czynniki ryzyka, skuteczne programy profilaktyki

(2) Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne  – zjawisko, uwarunkowania, sposoby rozprowadzania, zagrożenia zdrowotne i społeczne. Zasady postępowania w sytuacjach krytycznych i zasady bezpieczeństwa. Mechanizmy działania narkotyków i dopalaczy(NSP)

(3) Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowych – uwarunkowania, szanse i zagrożenia, kluczowe zagrożenia, wprowadzanie dzieci w świat technologii cyfrowych, kontrola rodzicielska, zasady modelowania relacji dzieci – nowoczesne technologie cyfrowe;

(4) Uzależnienia behawioralne – zjawisko, uwarunkowania rozwoju, kluczowe czynniki ryzyka, zagrożenia psycho-somatyczne i społeczne, profilaktyka na poziomie rodziny i szkoły;

(5) Cyberagresja – zjawisko, formy, zagrożenia, konsekwencje psychologiczne, pomoc ofiarom, profilaktyka na poziomie szkoły i rodziny.

(6) Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków – uwarunkowania problemu, zjawisko i jego wielowymiarowe konsekwencje, rozpoznawanie problemu, edukacja wstrzemięźliwości, profilaktyka na poziomie szkoły i rodziny, postępowanie w sytuacjach trudnych.

(7) Wyjazdowe (w siedzibie uczelni) konferencje i warsztaty metodyczno-edukacyjne dla studentów kierunków pedagogicznych, społecznych i medycznych „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – zagrożenia, pomoc medyczna, zasady bezpieczeństwa

(8) Warsztaty metodyczne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – diagnoza obszarów problemowych, planowanie programów, wsparcie dla rodzin z uzależnieniem, motywowanie do leczenia.